آرشیو برای روانشناسی کودک یک ساله

رشد ذهنی در یک سالگی

کودک شما بوسیدن را خیلی خوب می فهمد و می داند و مجموعه ی در حال گسترشی از احساس های مختلف را به نمایش می گذارد. او می تواند عروسک را بلند کند،آن را به شما بدهد، و رهایش کند. او دو یا سه کلمه ی با معنی به زبان می آورد،ممکن است چیزی را…